Pay By Pay It Monthly
top of page

Integritetspolicy

1. ANVÄNDARE

 

Genom att komma åt, surfa eller använda webbplatsen och/eller dess tjänster, intygar och garanterar du att du är minst arton (18) år gammal. Genom att använda webbplatsen intygar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av webbplatsens policyer (enligt definitionen nedan). Om du inte godkänner webbplatsens policy, vänligen besök eller använd inte webbplatsen. GoFlybuy LLP förbehåller sig rätten att ändra och/eller avbryta webbplatsen, när som helst, av vilken anledning som helst och utan föregående meddelande, och att avsluta en användares konto om den användaren bryter mot någon av webbplatsens policyer.

 

2. LICENS Allt innehåll på webbplatsen, såsom verk, bilder, knappikoner, bilder, dialoger, musik, ljud, videor, dokument, ritningar, figurer, logotyper, menyer, webbsidor, grafik, färger, scheman, verktyg, typsnitt, design , diagram, layouter, metoder, processer, funktioner och mjukvara (sammantaget "Innehållet") är exklusiv egendom av Goflybuy LLP, eller dess innehållsleverantörer och skyddas av nationell och internationell upphovsrätt och andra immateriella lagar. Du får inte kopiera, reproducera, publicera, distribuera, visa, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, överföra, ladda ner, ladda upp, posta, sälja, hyra, licensiera, överföra, offentligt utföra, offentligt visa, spegla, rama in, skrapa, extrahera , linda in, skapa härledda verk av, bakåtkonstruera, dekompilera eller demontera någon aspekt av webbplatsen eller innehållet, helt eller delvis, i någon form eller på något sätt, vare sig manuellt eller automatiskt, utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från GoFlybuy eller dess innehållsleverantörer, i förekommande fall, i varje enskilt fall. Du ska inte använda några nyckelord, metataggar, metaelement, dold text eller andra motsvarigheter med namnet "GoFlybuy" eller någon annan färgbar motsvarighet utan föregående uttryckliga skriftliga medgivande från GoFlybuy LLP.

3.2 Onlineformulär GFB London har flera olika onlineformulär i sin onlinetjänst, vars syfte är att ta reda på det aktuella formuläret. Våra onlineformulär är till exempel: Kundnöjdhetsundersökningar, aktievärdevärderingsformulär eller andra liknande undersökningar som förbättrar kundnöjdheten eller undersökningar vars handläggning baseras på kundens samtycke och samtidigt har kunden möjlighet att ge samtycke till marknadsföring. Det är dock alltid separata tillstånd. 4 Datainnehåll i registret: 4.1 Aktieägare och aktietransaktioner En förteckning över aktieägare förs. Enligt lägenheten tas mottagaren av andelen enligt aktiebolagslagen upp i förteckningen när erforderligt ägandebevis inkommit och intyg om betalning av överlåtelseskatten inkommit. GFB London, Storbritannien, aktieägarinformation sparas endast så länge som han äger aktien. Utöver informationen kan, utifrån nämnda lag, även annan väsentlig information samlas in om aktieägarna, men denna behandling baseras på GFB Londons och kundens centrala kundarbete. Vi har rätt att behålla information baserad på transaktioner mellan GFB London och kunden. GFB London förvarar aktiebrev och andra dokument relaterade till aktiehandel. De uppgifter som ska registreras är personens namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, kundnummer, distributionsdatum, köp, uppgift om ägande, eventuellt förmynderskap eller förmynderskap, kön, yrke, ekonomiform och familjenummer. medlemmar, inkomst- och förmögenhetsinformation och räkningsbetalningsinformation, civilstånd, information om köpebrev, information om hyra och andra betalningar relaterade till köpebrevet, kontaktuppgifter, information och annan information som skickas av kunden. När ett finansieringsarrangemang görs med en aktieägare bör Kunden vara medveten om att GFB London endast är en finansieringsförmedlare och att kundens information lämnas till det företag som erbjuder finansiering. Beträffande dessa uppgifter arbetar finansbolaget för den registeransvarige och uppgifterna lagras i företagets egna system. 4.2 Uthyrningskunder och andra kunder Endast information som är tillåten enligt lag samlas in från kunder Uppgifter som samlas in och lagras om kunder är personens namn, adress, telefonnummer, mailadress, medborgarskap, personnummer eller, om detta inte finns tillgängligt, datum för födelse, motsvarande information för personer som reser med passageraren. 4.3 Marknadsföringsinformation som samlas in och lagras om kunder är personens namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

4.4 Bokningsregister för presentationstid Information som samlats in och innehas av GFB London om de inbjudna och som deltar i presentationen. De uppgifter som ska lagras är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, presentationstid och kundsegment. Du kommer också att informeras om inställda speltider för att stanna kvar i registret. 4.5 Företagskunder Konsumentskyddslagen gäller inte för företagskunder. GFB London upprätthåller separat ett företagskundregister. Registret lagrar information om befintliga och potentiella GFB London företagskunder. Den grundläggande företagsinformationsfrågan och företagets kontaktpersons basuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och mailadress, lagras i registret. 4.6 Samtals- och zoominspelningar Innehållet i telefonsamtalet spelas automatiskt in i samtals- och zoominspelningarna. Samtalet spelas in som en ljudfil. Information om när telefonsamtalet ägde rum, vilken kund som har sparats från samtalen, informationen lämnas inte ut eller överförs utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till någon, inte till några personer, företag eller organisationer. Undantaget är förstås branschrelaterade avtal som måste avtalas separat. GFB London kan lämna över information till sina partners utanför EES, men i detta fall kommer modeller att göras för partnern i enlighet med EU:s modellavtal. Marknadsföringsinformation förvärvas av en extern tjänsteleverantör som en tilläggstjänst. Denna ytterligare information kommer inte att överföras till GFB Holidays Finland äger kundregistret, men det förs för information i tjänsteleverantörens register. GFB London lämnar över personuppgifter till processorn för implementering av denna tilläggstjänst. 5 Lagringsperioder för personuppgifter När vi lagrar personuppgifter följer vi god praxis och finsk lag. Samtals- och zoom- och röstinspelningar lagras i högst sex månader efter att samtalet startade. Information från annat håll Blanketter lagras så länge det är nödvändigt för användningsändamålet. 6 Registerskyddsprinciper Tillgången till GFB Londons register är begränsad. Dataskydd och dess övervakning följer EU:s regelverk. 7 En persons rätt att kontrollera sina personuppgifter Alla har rätt att få information av GFB London om deras personuppgifter behandlas och vad de är. Personen kan också göra begäran personligen eller på annat sätt skriftligen. I den mån GFB London agerar som registerförare, GFB London lämnar ingen information om personen, och inte är personuppgiftsansvarig, bör begäran lämnas till den personuppgiftsansvarige. Vi kommer att svara på informationsförfrågan så snart som möjligt, dock senast inom en månad från det att vi mottagit informationsförfrågan. Vi avslår orimliga förfrågningar om information. . 8 Rättelse eller radering av personuppgifter Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Vi kommer att rätta informationen så snart som möjligt. Aviseringar ska skickas till info@gfb.travel. Alla har rätt att få sina personuppgifter borttagna ur registret. Personen har rätt att kräva att GFB London begränsar behandlingen av personuppgifter, (1) Behandlingen strider mot lagen och personen motsätter sig radering av personuppgifterna och kräver istället att deras användning begränsas (2) GFB London behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen av frågan, utan personen behöver dem för att upprätta ett rättsanspråk. Personuppgifter kan endast behandlas med personens samtycke eller för att införa en rättslig sanktion eller för att skydda en annan fysisk persons eller juridiska persons rättigheter. Denna begränsning gäller inte lagring av personuppgifter. 9 Rätten invänder mot behandlingen av personliga skäl. Alla har rätt att invända mot behandlingsåtgärder som syftar till personuppgifter med hänvisning till ett särskilt skäl från GFB London. 10 Förbud mot direktmarknadsföring Om personuppgifter används för direktmarknadsföring kan personen när som helst förneka att uppgifterna inte används i marknadsföringssyfte. I detta fall kan personuppgifter inte längre behandlas för detta ändamål. Om kunden vill förbjuda direktmarknadsföring ska det meddelas skriftligen till GFB London. 11 En persons rätt att överföra uppgifter Alla har rätt att få sina personuppgifter som innehas av GFB från GFB London, och begär att den överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Kunden kan även skicka personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig med inspektionsrättens tillstånd. har inte följt dataskyddsbestämmelserna i sin verksamhet. Du kan se GFB London-certifikaten längst ner på varje sida i domännamnet, där hittar du företagscertifikat från företagshuset.

s

bottom of page